1. നിഷ്പഞ്ചകം

    1. നാ.
    2. യാത്രതിരിക്കുമ്പോൾ ഫലമറിയാനുള്ള ഒരു കർമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക