1. നിഷ്പത്ര

  1. വി.
  2. ചിറകില്ലാത്ത
  3. ഇലയില്ലാത്ത
 2. നിഷ്പുത്ര

  1. വി.
  2. സന്തതിയില്ലാത്ത
  3. പുത്രനില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക