1. നിഷ്പന്ന

    1. വി.
    2. ഉണ്ടായ
    3. സാധിച്ച
    4. തയാറായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക