1. നിഷ്പരിച്ഛദ

    1. വി.
    2. സമ്പത്തില്ലാത്ത
    3. പരിവാരങ്ങളില്ലാത്ത
    4. വസ്ത്രം തുടങ്ങിയവ അണിയാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക