1. നിഷ്പര്യായ

    1. വി.
    2. ക്രമമില്ലാത്ത
    3. തുല്യതയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക