1. നിഷ്പവനം

    1. നാ.
    2. ചേറൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക