1. നിഷ്പാദനം

    1. നാ.
    2. ഉത്പാദനം
  2. നിഷ്പതനം

    1. നാ.
    2. പുറത്തേക്കു ശക്തിയായി പതിക്കൽ, പുറത്താകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക