1. നിഷ്പാദിപ്പിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. നിഷ്പാദനംചെയ്യുക
    3. പാദത്തിനു ധാതുവായുള്ള ബന്ധം വിവരിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക