1. നിഷ്പുരുഷ

  1. വി.
  2. ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത
  3. ആൺമക്കളില്ലാത്ത
  4. ആണും പെണ്ണുമല്ലാത്ത
 2. നിഷ്പൗരുഷ

  1. വി.
  2. പൗരുഷമില്ലാത്ത, ആണത്വമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക