1. നിഷ്പേഷണം

    1. നാ.
    2. പൊടിക്കല്ല്
    3. ഞെരിക്കൽ, പിഴിയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക