1. നിഷ്പ്രകമ്പ

    1. വി.
    2. ഇളക്കമില്ലാത്ത, ചലനമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക