1. നിഷ്പ്രതാപ

    1. വി.
    2. പ്രതാപമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക