1. നിഷ്പ്രത്യൂഹ

    1. വി.
    2. വിഘ്നമില്ലാത്ത
    3. തിരുത്താനാകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക