1. നിഷ്പ്രപഞ്ച

  1. വി.
  2. ചതിയില്ലാത്ത
  3. പരിശുദ്ധമായ
  4. പ്രപഞ്ചാതീതമായ
  5. പരപ്പില്ലാത്ത
  6. ആത്മാർഥതയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക