1. നിഷ്പ്രയോജന

    1. വി.
    2. പ്രയോജനമില്ലാത്ത
    3. അനാവശ്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക