1. നിസൃഷ്ടാർഥദുതി

    1. നാ.
    2. നായികാനായകന്മാരുടെ ആഗ്രഹം അറിഞ്ഞു സ്വന്തം യുക്തികൊണ്ട് അവരെ തമ്മിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക