1. നിസേ്തജൻ

    1. നാ.
    2. തേജസ്സില്ലാത്തവൻ, ജളൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക