1. നിസ്തല

    1. വി.
    2. പരന്നതല്ലാത്ത
    3. സ്ഥിരതയില്ലാത്ത, വിറയ്ക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക