1. നിസ്താരക

    1. വി.
    2. രക്ഷിക്കുന്ന
    3. കടത്തുന്ന
    4. മോടിപിടിപ്പിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക