1. നിസ്തീർണ

    1. വി.
    2. തരണംചെയ്ത
    3. മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക