1. നിസ്ത്രഗുണ്യ

    1. വി.
    2. സത്ത്വം രജസ്സ് തമസ്സ് എന്നീ ത്രിഗുണങ്ങളില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക