1. നിസ്ത്രിംശ1

  1. വി.
  2. ദുഷ്ടതയുള്ള
  3. ദയയില്ലാത്ത
 2. നിസ്ത്രിംശ2

  1. വി.
  2. മുപ്പതിൽ അധികമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക