1. നിസ്നാവം

    1. നാ.
    2. വിൽപനകഴിഞ്ഞു മിച്ചമുള്ള ചരക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക