1. നിസ്വന

  1. വി.
  2. ശബ്ദമില്ലാത്ത
 2. നിസ്വൻ

  1. നാ.
  2. സ്വത്തില്ലാത്തവൻ
 3. നിസ്സ്വൻ

  1. നാ.
  2. നിസ്വൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക