1. നിസ്സംശയ

    1. വി.
    2. സംശയമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക