1. നിസ്സംശയം

    1. അവ്യ.
    2. സംശയമില്ലാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക