1. നിസ്സഞ്ചാര

    1. വി.
    2. സഞ്ചരിക്കാത്ത
    3. വീടുവിട്ടു പുറത്തുപോകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക