1. നിസ്സപത്ന

    1. വി.
    2. ശത്രുവില്ലാത്ത
    3. മറ്റാർക്കും അവകാശമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക