1. നിസ്സഹകരണം

    1. നാ.
    2. സഹകരിക്കാതിരിക്കൽ
    3. സഹകരിക്കാൻ വിസ്സമ്മതിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക