1. നിസ്സഹകരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. സഹകരിക്കാതിരിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക