1. നിസർഗ

    1. വി.
    2. സൃഷ്ടിയിൽത്തന്നെയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക