1. നിസർഗം

  1. നാ.
  2. സൃഷ്ടി
  3. ദാനം
  4. മലവിസർജനം
  5. ത്യാഗം
  6. സ്വഭാവം
  7. പരസ്പരം കൈമാറൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക