1. നിഹത

    1. വി.
    2. നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട
    3. മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട
    4. കൊല്ലപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക