1. നിഹനിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. നശിപ്പിക്കുക
    3. അടിക്കുക
    4. കൊല്ലുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക