1. നിഹന്താവ്

    1. നാ.
    2. നശിപ്പിക്കുന്നവൻ
    3. അടിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക