1. നിഹ്രാദം

    1. നാ.
    2. ശബ്ദം, ഒച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക