1. നിർഗത

  1. വി.
  2. പുറപ്പെട്ട
  3. മുന്നിലേക്കുവന്ന
  4. അപ്രത്യക്ഷമായ. മറഞ്ഞ
 2. നിർഗതി

  1. വി.
  2. ഗതിയില്ലാത്ത
  1. നാ.
  2. ഗതിയില്ലായ്മ
  3. ഗതിയില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക