1. നിർഗന്ധ

    1. വി.
    2. മണമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക