1. നിർഗമനം

    1. നാ.
    2. അവസാനം
    3. പുറപ്പാട്
    4. വാതിൽ
    5. പുറത്തേക്കുള്ള വഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക