1. നിർഗ്രന്ഥക

    1. വി.
    2. സാമർഥ്യമുള്ള
    3. നഗ്നനായ
    4. ലൗകികബന്ധമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക