1. നിർഗ്രന്ഥ(ക)ൻ

    1. നാ.
    2. ചൂതുകളിക്കാരൻ
    3. സമർഥൻ
    4. ജൈനസന്ന്യാസി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക