1. നിർഗ്രാഹ്യ

    1. വി.
    2. ഗ്രഹിക്കത്തക്ക, ഗ്രഹിക്കാൻ യോഗ്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക