1. നിർഗൗരവം

    1. അവ്യ.
    2. ഗൗരവം കൂടാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക