1. നിർഘടം

  1. നാ.
  2. ചന്ത
  3. ആൾക്കൂട്ടമുള്ള ഉത്സവസ്ഥലം
  4. പദാവലി, നിഘണ്ടു
 2. നിറകുടം

  1. നാ.
  2. വെള്ളം നിറച്ച കുടം
  3. വെള്ളം നിറച്ചു മന്ത്രപൂരിതമാക്കിയ കുടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക