1. നിർഘാതം

    1. നാ.
    2. കൊടുങ്കാറ്റ്
    3. നാശം
    4. ഇടിമുഴക്കം
    5. ഭൂകമ്പം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക