1. നിർഘർഷണകം

    1. നാ.
    2. പൽപ്പൊടി
    3. തേയ്ക്കാനുള്ള വസ്തു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക