1. നിർജനം

    1. നാ.
    2. ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശം, ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത ഇടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക