1. നിർജരായു

    1. നാ.
    2. പടംപൊഴിഞ്ഞ പാമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക