1. നിർജിഹ്വം

    1. നാ.
    2. തവള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക