1. നിർജ്വര

    1. വി.
    2. ജ്വരമില്ലാത്ത, രോഗമില്ലാത്ത
    3. ആപത്തില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക